MICRON - MESH ?

Micron là gì ?
Micron là một phép đo sử dụng để đo kích thước hạt hoặc vật thể có kích thước nhỏ hơn 1mm. Micron là một đơn vị đo lường chúng tôi sử dụng để đo kích thước hạt. Đó là đường kính của hạt hay một vật thể tự do. Một micron bằng 1/1.000.000m (mét) và 1/1.000mm hoặc 1/25400" (inches).

Mesh là gì ?
Mesh là số lỗ trên 1inch chiều dài của bề mặt lưới. Để tìm ra số mắt lưới, tất cả việc cần làm là đếm số lỗ trên 1 inch chiều dài của bề mặt lưới. Vì vậy, một bề mặt 4 Mesh nghĩa là có 4 ô nhỏ trên 1 inch chiều dài, tổng số lỗ bề mặt lưới là 16 lỗ. Như vậy, khi số Mesh tăng lên thì kích thước mắt lưới giảm và kích thước hạt lọc giảm.