ĐỊNH MỨC LƯU LƯỢNG SẢN PHẨM

Túi lọc
 • Thông số túi lọc thử nghiệm 
  • Kích thước túi lọc        :  Size2 7*32 inches (D178*L812mm) 
  • Tiết diện bề mặt lọc     :   0.454m² 
 • Điều kiện thử nghiệm 
  • Loại chất lỏng             :  Nước tinh khiết 
  • Áp lực                         :  Tiêu chuẩn của túi 
  • Nhiệt độ                      :   25°C (77°F)~ 40°C (104°F)

Lõi lọc :
 • Thông số lõi lọc thử nghiệm
  • Chiều dài lõi lọc       :  10 inches (L254mm) 
  • Tiết diện bề mặt      :   0.054m² 
 • Điều kiện thử nghiệm
  • Loại chất lỏng         : Nước tinh khiết 
  • Áp lực                     : Tiêu chuẩn của lõi 
  • Nhiệt độ                  : 25°C (77°F)~ 40°C (104°F)